Amber race trail run

Regulation

Amber race trail run 2019

NOLIKUMS

 Vadība

Organizatori: Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība, Smilšu iela 37, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, reģistrācijas nr.40008209298.

A/S Swedbank konta Nr.LV04HABA0551039836778.

Tel. Nr. +371 26562000

e-pasts: amberrace.swimrun@gmail.com

Laiks un vieta: 26.05.2019. Pērnavas iela 49a, Salacgrīva, Kapteiņu osta.

  1. Dalības nosacījumi

Sacensībās būs pieejamas piecas distances: Bērnu distance 800m, Jauniešu distance 3km, īsā distance 9km, vidējā distance 18km un garā distance 29km. Nūjotājiem būs pieejama īsā un vidējā distance.

Vecuma grupas:

Vecums 800m 3km 9km 18km 29km
2011 un jaunāki X
2004 – 2010 X X
2003- un vecāki X X
2001-un vecāki X X X
Nūjotāji X X

Bērnu distances dalībnieki trasi veic bez laika kontroles un netiek apbalvoti! Visi distances dalībnieki saņem finišētāja piemiņas balvu.

3km, 9km, 18km un 29km distanču dalībnieku rezultāti tiek fiksēti izmantojot elektronisko laika kontroles sistēmu.

  1. Dalība un apmaksa:
Reģistrēšanās un apmaksas laika posmi 800m 3km 9km 18km 29km
26.12.18. – 03.01.19. Bez maksas 3 € 10 € 15 € 20 €
04.01.19. – 30.04.19. Bez maksas 4 € 15 € 20 € 25 €
01.05.19. – 16.05.19. Bez maksas 5 € 20 € 25 € 30 €
Uz vietas 26.05.19. Bez maksas 10 € 25 € 30 € 40 €

Dalības maksa paredzēta Amber race sacensību organizatorisko izdevumu segšanai, tai skaitā, dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums, ēdināšanas un dzirdināšanas punkti trasē, ēdināšana pēc finiša, bezmaksas foto galerija un video apskats sacensību mājas lapā, finišētāja piemiņas balvas, kā arī dalībnieka sacensību rezultātu fiksēšana.

Sacensību organizatoriem ir tiesības piešķirt atlaides dalībai, piemēram, sponsoru un sadarbības partneru komandām, lai veicinātu un popularizētu sacensības.

Sacensību starta/finiša vietā vai arī pēc nepieciešamības trasē dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

Dalībnieks vai viņa vecāki/aizbildņi, ja startē nepilngadīga persona, uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to dalības apmaksas brīdī. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā, pirms un pēc tām.

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

  1. Reģistrācija

Dalībnieku reģistrācija sacensībām notiek internetā, sākot ar 2018.gada 26.decembri www.amberrace.lv  trail run sadaļā “Pieteikšanās”.

Dalības maksa veicama ar pārskaitījumu, ievērojot reģistrācijas un apmaksas laika posmus. Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un distance. Dalībnieki izvēlētajai distancei tiek reģistrēti tikai pēc maksājuma saņemšanas. Ja dalības maksa nav saņemta vēl dienu pirms sacensībām, sacensību dienā tā jāmaksā kā reģistrējoties uz vietas. Dalības maksa ir jāpārskaita uz organizatora Bankas konta Nr., kas norādīts Nolikuma 1.punktā.

Pēdējā brīža reģistrācija iespējama arī sacensību dienas rītā pirms starta sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 30 minūtes pirms attiecīgās distances starta laika.

Dalībnieki drīkst mainīt savu pieteikto distanci vai mainīt pieteikto dalībnieku pret citu dalībnieku, atsūtot pieteikumu uz e-pastu: amberrace.swimrun@gmail.com, bet ne vēlāk, kā līdz 16.05.2019. Izmaiņas tiek veiktas BEZ papildus MAKSAS!

  1. Trase

Taku skrējiens notiek pa dažāda seguma ceļiem un takām.

Dalībniekiem jāpārvietojas pa marķēto trasi. Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārvietosies ārpus marķētās trases, tiks diskvalificēti.  Trases detaļas tiks publicētas amberrace.lv mājas lapā.

Trasē būs vairāki kontrolpunkti. Dalībnieki, kuri neieradīsies kontrolpunktos tiks diskvalificēti.

Bīstamu laikapstākļu gadījumā organizatori var saīsināt trasi vai pat atcelt sacensības.

Trasē būs medicīniskās palīdzības punkts.

  1. Apbalvošana

Ar balvām tiks apbalvoti 1.– 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā, kas minētas Nolikuma 2.punktā vīriešu un sieviešu konkurencē, izņemot bērnu distances dalībnieki.

  1. Sacensību laiks

Sacensību laiks ir trasē pavadītais laiks no starta brīža līdz brīdim, kad dalībnieks šķērso finiša līniju.

Kopējais sacensību kontrollaiks ir 6 stundas.

  1. Dalībnieku atbildība

Dalībniekiem jāpārzina sacensību noteikumi un tie jāievēro.

Dalībniekiem jāciena citi dalībnieki, organizatori, skatītāji un vietējie iedzīvotāji.

Dalībniekiem ir aizliegts izmantot negodīgas metodes, lai gūtu kādas priekšrocības.

Ārkārtas gadījumā vai pēc organizatoru lūguma dalībnieku pienākums ir palīdzēt citiem sacensību dalībniekiem.

Dalībnieki sacensībās piedalās uz savu atbildību un risku, t.i., sacensību organizatori neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.

Dalībnieki, kuri izstājas no sacensībām nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, par to paziņo organizatoriem.

Dalībniekiem ir aizliegts izmest atkritumus citur kā atkritumu tvertnēs. Dalībnieki, kuri pārkāps šo nosacījumu, tiks diskvalificēti.

Sacensību trases vietām šķērso vai iet pa koplietošanas satiksmes ceļiem, tāpēc, pārvietojoties pa tiem vai tos šķērsojot, jāievēro Latvijas Republikas Satiksmes noteikumos paredzētās normas.

  1. Citi nosacījumi

Sacensību komiteja, sastāv no sacensību vadītāja un 2 organizatoriem.

Komitejas tiesības:

– pieņemt lēmumu par iesniegtajiem protestiem,

– lemt par diskvalifikāciju,

– lemt par sacensību trases izmaiņām vai nolikuma grozīšanu.

Saistošu lēmumu pieņemšanai ir nepieciešami vismaz divi komitejas locekļi.

Sacensību komitejai ir tiesības piemērot vispārējos principus “common sense”, lai pieņemtu lēmumu neskaidrās situācijās, un interpretējot sacensību nolikumu.

Sacensību komitejas lēmums ir galīgs.

Protests jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu stundu pēc sacensību beigām. Protestā jābūt šādai informācijai:

– laiks un vieta,

– dalībnieka numurs un tā paraksts,

– dalībnieka numurs, pret kuru tiek vērsts protests,

– protesta pamatojums,

– ja iespējams – liecinieku vārdi vai dalībnieka numurs.

Ja protests nesaturēs  prasīto informāciju, tas netiks izskatīts.

Protests tiks izskatīts, lēmums pieņemts un par to paziņots nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.

Dalībnieks tiek diskvalificēts rupju noteikumu pārkāpšanas gadījumā un citos nolikumā minētajos gadījumos.

Jebkura palīdzība no malas ir aizliegta, izņemot tā, kuru sniedz sacensību organizatori.

  1. Publicitāte un sponsoru atainošana

Dalībnieks var atainot savus sponsorus uz apģērba vai ekipējuma.

Sacensību numurus nedrīkst nekādā veidā pārveidot un tie jāvalkā visu sacensību laiku redzamā vietā.

Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieki apliecina, ka atļauj organizatoriem izmantot foto un video materiālus, kas uzņemti sacensību laikā, mārketinga, preses, interneta, TV u.tml. vajadzībām bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā, minot tajā dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu un distanci.

  1. Nolikumu akceptēšana

Piesakoties sacensībām, ikviens dalībnieks pilnībā piekrīt noteikumiem. Ja ir pretrunas starp noteikumiem, saistoši ir noteikumi latviešu valodā. Ja nolikumā tiek veiktas izmaiņas, organizatori par tām informē dalībniekus amberrace.lv mājas lapā.