Amber race swimrun

Nolikums

 

Amber race swimrun 2017 

NOLIKUMS

 

1.Vadība

 1.1.Organizatori “Zvejnieku parks” Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Latvija.

Tel. Nr. +371 28372195

e-pasts: zvejniekuparks@salacgriva.lv.

1.2. Laiks un vieta: Salacgrīva, 28.05.2017.

1.3. Apbalvošana notiks uzreiz pēc sacensībām un apbalvotas tiks 3 labākās: vīriešu, sieviešu un jauktās komandas super sprinta, tautas un sporta klasēs.

 

2.Dalības nosacījumi

 2.1. Amberrace sacensībās tautas un sporta klasēs piedalās komanda ar 2 dalībniekiem, katram no viņiem jābūt vismaz 18 gadiem un jāprot peldēt. Super sprinta distancē piedalās viens cilvēks vismaz 16 gadu vecs un kuram jāprot peldēt.

2.2. Dalības maksa: 95 euro sporta klases komandai, 45 euro tautas klases komandai un 25 euro Super sprinta dalībniekam. Dalības maksa paredzēta Amberrace swimrun sacensību izdevumu segšanai. Apmaksas jāveic līdz 01.05.2017. Informācija, par kārtību kā veicama apmaksa amberrace.lv mājas lapā.

2.3. Dalībnieku reģistrēšanās amberrace.lv mājas lapā.

 

3.Trase

 3.1. Sacensībās būs pieejamas trīs distances: pilnā distance pieredzējušiem dalībniekiem, tautas klases distance un Super sprina distance Trases detaļas tiks publicētas amberrace.lv mājas lapā.

3.2. Dalībniekiem jāpārvietojas pa marķēto trasi. Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārvietosies ārpus marķētās trases, tiks diskvalificēti.

3.3. Trasē būs vairāki kontrolpunkti (atzīmēti kartē). Sacensībās var tikt izvietoti arī papildus kontrolpunkti, kuri nav atzīmēti trasē. Komandas, kuras neieradīsies kontrolpunktos tiks diskvalificētas.

3.4. Bīstamu laikapstākļu gadījumā (lieli viļņi, spēcīgs vējš, vāja redzamība u.tml.) organizatori var saīsināt trasi vai pat atcelt sacensības.

3.5. Trasē būs medicīniskās palīdzības punkts un glābšanas laivas.

 

4.Ekipējums

 4.1. Komandai ekipējums ir jānes līdzi no starta līdz finišam. Ja komanda pārkāpj šo nosacījumu, tā tiek diskvalificēta no sacensībām.

4.2. Obligātais ekipējums

4.2.1. Pārsējs ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā (elastīgā saite);

4.2.2 Divi hidrotērpi, kas piemēroti +12 grādu ūdens temperatūrai pēc Celsija skalas (sporta klasei un tautas klasei);

4.2.3. Divas svilpes.

4.3. Organizatoru nodrošinātais obligātais ekipējums

4.3.1.Numuri, kuriem jābūt redzamiem visu sacensību laiku;

4.3.2. Peldcepures, kurām jābūt uzvilktām visos peldēšanas posmos.

4.4. Rekomendējamais ekipējums

4.4.1. Viegli uzpildāma ūdens pudele;

4.4.2. Sasaite starp komandas biedriem;

4.4.3 Hidrotērps, kas piemērots +12 grādu ūdens temperatūrai pēc Celsija skalas (Super sprinta dalībniekam).

4.5. Aizliegtais ekipējums

4.5.1. Peldlīdzeklis lielāks par 100 cm x 60 cm;

4.5.2. Jebkāds motorizēts ekipējums.

 

5.Sacensību laiks

 5.1. Sacensību laiks ir trasē pavadītais laiks no starta brīža līdz brīdim, kad komanda šķērso finiša līniju.

5.2. Sporta klasei kopējais sacensību kontrollaiks ir 7 stundas.

 

6.Dalībnieku atbildība

6.1. Vispārējā atbildība

6.1.1 Dalībniekiem jāpārzina sacensību noteikumi un tie jāievēro.

6.1.2 Dalībniekiem jāciena citi dalībnieki, organizatori, skatītāji un vietējie iedzīvotāji.

6.1.3. Dalībniekiem ir aizliegts izmantot negodīgas metodes, lai gūtu kādas priekšrocības.

6.1.4. Ārkārtas gadījumā vai pēc organizatoru lūguma dalībnieku pienākums ir palīdzēt citiem sacensību dalībniekiem.

6.2 Sacensību laikā

6.2.1. Dalībnieki sacensībās piedalās uz savu atbildību un risku, t.i., sacensību organizatori neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.

6.2.2. Komandas, kuras izstājas no sacensībām nekavējoties tiklīdz tas ir iespējams par to paziņo organizatoriem.

6.2.3. Dalībniekiem ir aizliegts izmest atkritumus citur kā atkritumu tvertnēs. Dalībnieki, kuri pārkāps šo nosacījumu, tiks diskvalificēti.

 

7.Nosacījumi

7.1. Sacensību komiteja

7.1.1. Sacensību komiteja sastāv no sacensību vadītāja un 2 organizatoriem.

7.1.2.Komiteja:

– pieņem lēmumu par iesniegtajiem protestiem,

– lemj par diskvalifikāciju,

– lemj par sacensību trases izmaiņām vai nolikuma grozīšanu.

7.1.3. Saistošu lēmuma pieņemšanai ir nepieciešami vismaz divi komitejas locekļi.

7.1.4. Sacensību komitejai ir tiesības piemērot vispārējos principus “common sense”, lai pieņemtu lēmumu neskaidrās situācijās, un interpretējot sacensību nolikumu.

7.1.5 Sacensību komitejas lēmums ir galīgs.

7.2. Protesti

7.2.1. Protests jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu stundu pēc sacensību beigām.

7.2.2. Protestā jābūt šādai informācijai:

– laiks un vieta,

– komandas numurs un abu komandas dalībnieku paraksti,

– komandas numuram un nosaukumam, pret kuru tiek vērsts protests,

– protesta pamatojums,

– ja iespējams – liecinieku vārdi vai komandas numurs.

7.2.3 Ja protests nesaturēs 7.2.2. prasīto informāciju, tas netiks izskatīts.

7.2.4. Protests tiks izskatīts, lēmums pieņemts un par to paziņots nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.

7.3. Diskvalifikācija

Komanda tiek diskvalificēta rupju noteikumu pārkāpšanas gadījumā.

7.4 Palīdzība no malas

Jebkura palīdzība no malas ir aizliegta, izņemot tā, kuru sniedz sacensību organizatori.

 

8.Vispārējā drošība

8.1 Komandai 2 cilvēku sastāvā ir jāpārvietojas kopā visu sacensību laiku, attālums starp sacensību dalībniekiem nevar būt lielāks par 10m.

8.2 Organizatoriem ir tiesības liegt komandai dalību tālāk sacensībās, ja komandas noguruma vai fiziskais stāvoklis ir tāds, ka tālāka dalība sacensībās nozīmētu pārāk augstu risku.

 

9 Publicitāte un sponsoru atainošana

9.1 Komanda var atainot savus sponsorus uz apģērba vai ekipējuma.

9.2 Sacensību numurus nedrīkst nekā veidā pārveidot un tie jāvalkā visu sacensību laiku.

9.3 Sacensību dalībnieki atļauj organizatoriem izmantot foto un video materiālus, kas uzņemti sacensību laikā mārketinga, preses, interneta, TV u.tml. vajadzībām.

 

10 Nolikumu akceptēšana

Piesakoties sacensībām, ikviens komandas dalībnieks pilnībā piekrīt noteikumiem. Ja ir pretrunas starp noteikumiem, saistoši ir noteikumi latviešu valodā. Ja nolikumā tiek veiktas izmaiņas, organizatori par tām informē amberrace.lv mājas lapā.