Amber race swimrun

Nolikums

Amber race swimrun 2020

NOLIKUMS

1. Vadība

1.1. Organizatori: Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība, Smilšu iela 37, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, reģistrācijas nr.40008209298.
A/S Swedbank konta Nr.LV04HABA0551039836778.
Tel. Nr. +371 26562000
e-pasts: amberrace.swimrun@gmail.com
1.2. Laiks un vieta: 31.05.2020. Pērnavas iela 49a, Salacgrīva, Kapteiņu osta.
1.3. Apbalvošana notiks uzreiz pēc sacensībām un apbalvotas tiks 3 labākās komandas vīriešu, sieviešu un jauktās komandas, kā arī 3 labākie individuālie sportisti vīriešu un sieviešu ieskaitē sprinta distancē.

2. Dalības nosacījumi

2.1. Amber race swimrun sacensībās piedalās komanda ar 2 dalībniekiem, katram no viņiem jābūt vismaz 18 gadiem un jāprot peldēt. Sprinta distancē piedalās viens cilvēks, vismaz 16 gadu vecs, kuram jāprot peldēt.
2.2. Dalības maksa:
2.2.1 Piesakoties un apmaksājot dalību no 26.12.2019. līdz 10.01.2020.  60 EUR Swimrun komandai un 30 EUR Swimrun Sprinta dalībniekam;
2.2.2. Piesakoties un apmaksājot dalību no 11.01.2020. līdz 30.04.2020. 90 EUR Swimrun komandai un 40 EUR Swimrun Sprinta dalībniekam;
2.2.3. Piesakoties un apmaksājot dalību no 01.05.2020. līdz 20.05.2019. 140 EUR Swimrun komandai un 60 EUR Swimrun Sprinta dalībniekam;
2.2.4. Dalības maksa paredzēta Amber race swimrun sacensību izdevumu segšanai. Informācija, par kārtību kā veicama apmaksa amberrace.lv mājas lapā;
2.2.5. Sacensību rīkotājiem ir tiesības piešķirt atlaides dalībai, piemēram, sponsoru un sadarbības partneru komandām, lai veicinātu un popularizētu sacensības.
2.3. Dalībnieku reģistrēšanās amberrace.lv mājas lapā.

3. Trase

3.1. Sacensībās būs pieejamas divas distances: Swimrun distance komandām un Sprinta distance individuāliem sportistiem. Trases detaļas tiks publicētas amberrace.lv mājas lapā.
3.2. Dalībniekiem jāpārvietojas pa marķēto trasi. Dalībnieki, kuri sacensību laikā pārvietosies ārpus marķētās trases, tiks diskvalificēti.
3.3. Trasē būs vairāki kontrolpunkti. Sacensību dalībnieki, kuri neieradīsies kontrolpunktos saņems soda laika minūtes, vai tiks diskvalificēti.
3.4. Bīstamu laikapstākļu gadījumā (lieli viļņi, spēcīgs vējš, vāja redzamība u.tml.) organizatori var saīsināt trasi vai pat atcelt sacensības.
3.5. Trasē būs medicīniskās palīdzības punkts un glābšanas laivas.
3.6. Trasē būs pieejami dzirdināšanas punkti.

4. Ekipējums

4.1. Katram dalībniekam ekipējums ir jānes līdzi no starta līdz finišam. Ja dalībnieks pārkāpj šo nosacījumu, tas tiek diskvalificēts no sacensībām.
4.2. Obligātais ekipējums:
4.2.1. Pārsējs ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā (elastīgā saite);
4.2.2 Divi hidrotērpi, kas piemēroti +12 grādu ūdens temperatūrai pēc Celsija skalas (izņemot Sprinta distances dalībniekiem);
4.2.3. Svilpe katram dalībniekam.
4.2.4. Krūzīte dzeršanai. (lietošanai dzirdināšanas punktos)
4.3. Organizatoru nodrošinātais obligātais ekipējums:
4.3.1.Numuri, kuriem jābūt redzamiem visu sacensību laiku;
4.3.2. Peldcepures, kurām jābūt uzvilktām visos peldēšanas posmos. Gadījumā, ja viens no komandas dalībniekiem ir pazaudējis izsniegto peldcepuri, komanda sacensību var turpināt. Ja abi komandas dalībnieki, pazaudējuši peldcepures, komanda tiek diskvalificēta.
4.4. Rekomendējamais ekipējums:
4.4.1. Viegli uzpildāma ūdens pudele;
4.4.2. Sasaite starp komandas biedriem;
4.4.3 Hidrotērps, kas piemērots +12 grādu ūdens temperatūrai pēc Celsija skalas (Sprinta distances dalībniekam).
4.5. Aizliegtais ekipējums:
4.5.1. Peldlīdzeklis lielāks par 100 cm x 60 cm;
4.5.2. Jebkāds motorizēts ekipējums.

5. Sacensību laiks

5.1. Sacensību laiks ir trasē pavadītais laiks no starta brīža līdz brīdim, kad komanda šķērso finiša līniju.
5.2. Kopējais sacensību kontrollaiks ir 5 stundas.

6. Dalībnieku atbildība

6.1. Vispārējā atbildība:
6.1.1 Dalībniekiem jāpārzina sacensību noteikumi un tie jāievēro.
6.1.2 Dalībniekiem jāciena citi dalībnieki, organizatori, skatītāji un vietējie iedzīvotāji.
6.1.3. Dalībniekiem ir aizliegts izmantot negodīgas metodes, lai gūtu kādas priekšrocības.
6.1.4. Ārkārtas gadījumā vai pēc organizatoru lūguma dalībnieku pienākums ir palīdzēt citiem sacensību dalībniekiem.
6.2 Sacensību laikā:
6.2.1. Dalībnieki sacensībās piedalās uz savu atbildību un risku, t.i., sacensību organizatori neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.
6.2.2. Komandas, kuras izstājas no sacensībām nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, par to paziņo organizatoriem.
6.2.3. Dalībniekiem ir aizliegts izmest atkritumus citur kā atkritumu tvertnēs. Dalībnieki, kuri pārkāps šo nosacījumu, tiks diskvalificēti.

7. Nosacījumi

7.1. Sacensību komiteja:
7.1.1. Sacensību komiteja sastāv no sacensību vadītāja un 2 organizatoriem.
7.1.2.Komiteja:
– pieņem lēmumu par iesniegtajiem protestiem,
– lemj par diskvalifikāciju,
– lemj par sacensību trases izmaiņām vai nolikuma grozīšanu.
7.1.3. Saistošu lēmumu pieņemšanai ir nepieciešami vismaz divi komitejas locekļi.
7.1.4. Sacensību komitejai ir tiesības piemērot vispārējos principus “common sense”, lai pieņemtu lēmumu neskaidrās situācijās, un interpretējot sacensību nolikumu.
7.1.5 Sacensību komitejas lēmums ir galīgs.
7.2. Protesti
7.2.1. Protests jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā vienu stundu pēc sacensību beigām.
7.2.2. Protestā jābūt šādai informācijai:
– laiks un vieta,
– komandas numurs un abu komandas dalībnieku paraksti,
– komandas numuram un nosaukumam, pret kuru tiek vērsts protests,
– protesta pamatojums,
– ja iespējams – liecinieku vārdi vai komandas numurs.
7.2.3 Ja protests nesaturēs 7.2.2. prasīto informāciju, tas netiks izskatīts.
7.2.4. Protests tiks izskatīts, lēmums pieņemts un par to paziņots nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams.
7.3. Diskvalifikācija
7.3.1. Komanda tiek diskvalificēta rupju noteikumu pārkāpšanas gadījumā un citos nolikumā minētajos gadījumos.
7.4 Palīdzība no malas
7.4.1. Jebkura palīdzība no malas ir aizliegta, izņemot tā, kuru sniedz sacensību organizatori.

8.Vispārējā drošība

8.1 Komandai 2 cilvēku sastāvā ir jāpārvietojas kopā visu sacensību laiku, attālums starp sacensību dalībniekiem nevar būt lielāks par 10m.
8.2 Organizatoriem ir tiesības liegt komandai vai individuālam sportistam dalību tālāk sacensībās, ja komandas noguruma vai fiziskais stāvoklis ir tāds, ka tālāka dalība sacensībās nozīmētu pārāk augstu risku.

9. Publicitāte un sponsoru atainošana

9.1 Komanda var atainot savus sponsorus uz apģērba vai ekipējuma.
9.2 Sacensību numurus nedrīkst nekādā veidā pārveidot un tie jāvalkā visu sacensību laiku.
9.3 Sacensību dalībnieki atļauj organizatoriem izmantot foto un video materiālus, kas uzņemti sacensību laikā mārketinga, preses, interneta, TV u.tml. vajadzībām.

10. Nolikumu akceptēšana

10.1 Piesakoties sacensībām, ikviens komandas dalībnieks pilnībā piekrīt noteikumiem.
10.2 Ja ir pretrunas starp noteikumiem, saistoši ir noteikumi latviešu valodā.
10.3 Ja nolikumā tiek veiktas izmaiņas, organizatori par tām informē amberrace.lv mājas lapā.

11. Pārējie noteikumi

Ja kādu apstākļu dēļ Amber race swimrun sacensības tiek atceltas, reģistrētajiem dalībniekiem tiek atmaksāta to samaksātā dalības maksa.